Jacqueline Dorhout

Jacqueline is re-integratiecoach en casemanager bij Enroute en specialist in verzuim & re-integratie vraagstukken. Wil je meer weten over Jacqueline? Neem contact met haar op.

Werkgever Verzuim
Spoor 2
31 maart 2020

Wanneer is een re-integratie spoor 2 traject adequaat volgens het UWV?

Om te voorkomen dat de werkgever te maken krijgt met een loonsanctie, is het belangrijk dat hij weet wanneer een spoor 2 traject volgens het UWV adequaat is. Een re-integratietraject is adequaat volgens het UWV als het re-integratieverslag compleet en inhoudelijk akkoord is. De beoordeling vindt plaats bij de aanvraag van de WIA uitkering.

Met dit blog geven we werkgevers en re-integratie professionals handvatten om tot een adequaat spoor 2 traject te komen.

Wanneer wordt spoor 2 ingezet?

Spoor 2 re-integratie moet worden ingezet zodra duidelijk is dat er geen kansen zijn voor werkhervatting bij de eigen werkgever. De werknemer wordt hierbij door de werkgever begeleid worden bij het vinden van geschikt werk buiten de organisatie. De werkgever mag daarbij een gespecialiseerde partij inschakelen maar blijft zelf verantwoordelijk voor de adequate uitvoering van het traject.

Wat is een adequaat spoor 2 traject 

Of een spoor 2 traject adequaat is uitgevoerd, wordt getoetst door het UWV. Als het UWV beslist dat een traject niet adequaat is uitgevoerd, heeft dat gevolgen. In zulke gevallen moet de werkgever het loon langer doorbetalen tot aan de re-integratieverplichtingen is voldaan (maximaal een jaar).

Werkwijzer Poortwachter

Om werkgevers te ondersteunen heeft het UWV het document Werkwijzer Poortwachter beschikbaar gemaakt. In deze werkwijzer staan de richtlijnen voor een adequaat traject en wordt duidelijk gemaakt wat van alle betrokken partijen wordt verwacht tijdens de eerste twee ziektejaren. De werkwijzer is bedoeld voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV, maar ook voor werkgevers, werknemers, arbodiensten en andere deskundigen. Een adequaat traject bestaat volgens de werkwijzer uit:

"een logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende, flankerende en/of overlappende activiteiten, die de afstand tussen het persoonsprofiel en het zoekprofiel van de werknemer zo snel en zo veel mogelijk opheft of verkleint."

Bron: Werkwijzer Poortwachter (download hier het document)

Deze definitie zullen we hieronder concreter maken aan de hand van het re-integratieverslag:

Het re-integratieverslag

Onderdeel van een adequaat spoor 2 re-integratietraject is een vooraf opgesteld re-integratieplan, waarin alle voorgenomen activiteiten worden beschreven die moeten leiden tot het vergroten van de werkhervattingskansen. Het re-integratieplan houdt rekening met de functionele mogelijkheden en prognose, zoals vastgesteld door de bedrijfsarts. Het re-integratieplan is onderdeel van het re-integratieverslag, waaruit het UWV opmaakt of het tweede spoor traject adequaat is verlopen.

Het re-integratieverslag moet met betrekking tot spoor 2 tenminste bevatten:

  1. een omschrijving van de re-integratieactiviteiten
  2. het daarmee gemoeide tijdsbeslag
  3. een vastgesteld persoonsprofiel
  4. een beredeneerd zoekprofiel
  5. een overzicht van rapportagemomenten

Het re-integratieplan geeft hiermee de ‘logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende, flankerende en/of overlappende activiteiten’ weer, die in de Werkwijzer Poortwachter bedoeld wordt. Hieronder volgt een toelichting op bovengenoemd persoonsprofiel, zoekprofiel en overzicht van rapportagemomenten:

Het persoonsprofiel is de uitgangspositie van de werknemer. In het persoonsprofiel staat informatie over werkervaring, vaardigheden, scholing en cursussen. Ook ambities, wensen, voorkeuren en persoonskenmerken horen thuis in het persoonsprofiel. Belemmeringen en beperkingen in het profiel zijn gebaseerd op wat de bedrijfsarts aangeeft.

Het zoekprofiel gebaseerd op het persoonsprofiel, rekening houdend met de actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt en komt tot uiting in een beredeneerde opsomming van branches, functies en werkzaamheden met de meeste kans op succes.

Uit het overzicht van rapportagemomenten blijkt of de werkgever vinger aan de pols heeft gehouden tijdens het traject, zodat hij tijdig kon ingrijpen als het traject niet adequaat verliep.

Een adequate duur van een spoor 2 traject

Zolang de loondoorbetalingsverplichting bestaat blijven werkgever en werknemer verplicht zich in te spannen voor de re-integratie. Het gehele re-integratietraject duurt maximaal twee jaar (spoor 1 en 2 samen). Factoren die de re-integratie belemmeren zijn van invloed op de duur van het traject. Het UWV beoordeelt of een spoor 2 traject  qua duur adequaat is en houdt rekening met deze belemmerende factoren.

De belangrijkste bron voor deze tekst is de Werkwijzer Poortwachter. Wij raden je aan om deze werkwijzer aandachtig te lezen wanneer je te maken krijgt met een langdurig zieke werknemer. Je vindt de werkwijzer op de website van het UWV

Wil je meer weten?

Heb je naar aanleiding van deze tekst vragen? Of wil je hulp bij de re-integratie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart