Jacqueline Dorhout

Jacqueline is re-integratiecoach en casemanager bij Enroute en specialist in verzuim & re-integratie vraagstukken. Wil je meer weten over Jacqueline? Neem contact met haar op.

Werkgever Verzuim
Spoor 2
1 april 2020

Wanneer is een re-integratie spoor 2 traject adequaat volgens het UWV?

Om te voorkomen dat de werkgever te maken krijgt met een loonsanctie, is het belangrijk dat hij weet wanneer een spoor 2 traject volgens het UWV adequaat is. Met dit artikel wil ik werkgevers en re-integratie professionals handvatten geven om tot een adequaat traject te komen.

Spoor 2 re-integratie

Zodra er voor een zieke werknemer geen zicht meer is op werkhervatting bij de werkgever, moet een traject in spoor 2 worden gestart. Dat betekent dat de werknemer begeleiding krijgt bij het vinden van een geschikte functie buiten de organisatie. Deze begeleiding wordt bekostigd door de werkgever. De werkgever mag daarbij een gespecialiseerde partij inschakelen voor het traject, maar blijft verantwoordelijk voor de adequate uitvoering ervan. Of een spoor 2 traject adequaat is uitgevoerd, wordt getoetst door het UWV. Als het UWV beslist dat een traject niet adequaat is uitgevoerd, volgt een loonsanctie. In dat geval moet de werkgever het loon maximaal een jaar langer doorbetalen, of tot hij aan de re-integratieverplichtingen heeft voldaan.

Een adequaat re-integratie traject

Gelukkig heeft het UWV een handig document opgesteld en openbaar gemaakt, waarin de richtlijnen voor een adequaat traject staan. Dit is de Werkwijzer Poortwachter. In de werkwijzer staat wat er van alle betrokken partijen wordt verwacht tijdens de eerste twee ziektejaren. Het document is bedoeld voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV maar ook voor werkgevers, werknemers, Arbodiensten en andere deskundigen rondom werk en inkomen. Een adequaat traject bestaat volgens de werkwijzer uit:

"een logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende, flankerende en/of overlappende activiteiten, die de afstand tussen het persoonsprofiel en het zoekprofiel van de werknemer zo snel en zo veel mogelijk opheft of verkleint."

Bron: Werkwijzer Poortwachter (download hier het document)

Deze definitie zal ik hieronder concreter maken.

Het re-integratieplan

Een spoor 2 re-integratietraject dient plaats te vinden op basis van een van tevoren opgesteld en schriftelijk vastgelegd re-integratieplan. In het re-integratieplan staan alle voorgenomen activiteiten beschreven, die moeten leiden tot het vergroten van de werkhervattingskansen van de werknemer. Het is van belang dat de werknemer instemt met het re-integratieplan, omdat hij dan aan te spreken is op de afgesproken inspanningen.

Het re-integratieplan houdt uiteraard rekening met de functionele mogelijkheden en prognose, zoals opgesteld door de bedrijfsarts. Of het re-integratie traject adequaat is, moet het UWV kunnen opmaken uit het re-integratieverslag dat de werkgever aanlevert. Het re-integratieplan is onderdeel van dit verslag.

Het re-integratieplan en/of verslag moet met betrekking tot spoor 2 tenminste bevatten:

  1. een omschrijving van de re-integratie activiteiten
  2. het daarmee gemoeide tijdsbeslag
  3. een vastgesteld persoonsprofiel
  4. een beredeneerd zoekprofiel
  5. een overzicht van rapportagemomenten

Het persoonsprofiel is de uitgangspositie van de werknemer. In het persoonsprofiel staat informatie over werkervaring, vaardigheden, scholing en cursussen. Ook ambities, wensen, voorkeuren en persoonskenmerken horen thuis in het persoonsprofiel. Belemmeringen en beperkingen in het profiel zijn gebaseerd op wat de bedrijfsarts aangeeft.

Het zoekprofiel is het einddoel, gericht op de verwerving van een geschikte functie buiten de eigen organisatie. Het zoekprofiel is gebaseerd op het persoonsprofiel, rekening houdend met mogelijkheden op de arbeidsmarkt en komt tot uiting in een beredeneerde opsomming van branches, functies en werkzaamheden met de meeste kans op succes.

Uit het overzicht van rapportagemomenten blijkt of de werkgever vinger aan de pols heeft gehouden tijdens het traject, zodat hij tijdig kon ingrijpen als het traject niet adequaat verliep.

Het re-integratieplan geeft hiermee de ‘logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende, flankerende en/of overlappende activiteiten’ weer, die in de Werkwijzer Poortwachter bedoeld wordt.

Een adequate duur van een spoor 2 traject

Factoren die de re-integratie belemmeren zijn van invloed op de duur van het traject. Het UWV beoordeelt of een spoor 2 traject qua duur als ‘adequaat’ kan worden beschouwd en houdt daarbij rekening met deze belemmerende factoren. Echter, zolang de loondoorbetalingsverplichting bestaat, blijven werkgever en werknemer verplicht zich in te spannen voor de re-integratie.

Het evalueren van een adequaat traject

Een bevredigend re-integratie resultaat is volgens de wet bereikt als de werknemer passend werk doet met een structureel karakter en met een loonwaarde van minimaal 65% van het oorspronkelijke loon. Als een traject geen bevredigend resultaat kent, ondanks adequate inspanningen, dan moet er een evaluatie plaatsvinden met de arbodienst of bedrijfsarts. Hierbij kunnen deskundigen op het terrein van arbeid en gezondheid worden geraadpleegd. Als uit de evaluatie blijkt dat er nog mogelijkheden zijn, moet er een manier gezocht worden om deze mogelijkheden alsnog te benutten.

De belangrijkste bron voor dit artikel is het document Werkwijzer Poortwachter. Ik raad u aan om deze werkwijzer aandachtig te lezen wanneer u te maken krijgt met een (langdurig) zieke werknemer.

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van deze tekst vragen? Of wilt u hulp bij uw re-integratie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2023 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart