Re-integratie 1e spoor

Bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer staat terugkeer in de eigen organisatie voorop.

Met onze aanpak wordt de kans op een succesvolle terugkeer vergroot.

Vrijblijvend gesprek

 

Interne re-integratie

Gratis offerte

Enroute is een ervaren en professioneel re-integratiebureau. Wij weten wat er nodig is voor een succesvol spoor 1 traject. U mag rekenen op een hoge deskundigheid en een vriendelijke maar effectieve aanpak.

Re-integratie 1e spoor traject

Meldt uw medewerker zich ziek? Dan is het direct vanaf de eerste dag de bedoeling dat u met elkaar samenwerkt voor een spoedige terugkeer naar werk. Dit terugkeren (re-integreren) moet volgens bepaalde regels gebeuren. Deze regels komen uit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Enroute is sinds 1996 actief op het gebied van re-integratie. Wij ondersteunen werkgever en werknemer en zorgen ervoor dat het re-integratieproces zo soepel mogelijk en volgens de regels verloopt.

Spoor 1 door Enroute

Enroute is sinds 1996 actief op het gebied van re-integratie. Wij doen er alles aan om uw medewerker duurzaam te laten terugkeren en hebben al vele succesvolle trajecten verzorgd. Als compact bureau zijn we snel, flexibel, betrokken en toegankelijk. Onze deskundigheid is hoog. Onze coaches zijn opgeleid tot casemanager en stellen zich graag op als uw partner in het verzuimdossier.

Een succesvol 1e spoor traject

Het primaire doel van onze ondersteuning in spoor 1 is dat de medewerker terugkeert in eigen werk, eventueel met behulp van aanpassingen of voorzieningen. Het uitgangspunt hierbij is de werkwijzer van het UWV, waarin wordt aangegeven wat de juiste volgorde is bij re-integratie. Dit betekent dat wij ons in eerste instantie richten op terugkeer in eigen werk. Als dit niet mogelijk blijkt wordt gezocht naar mogelijkheden om terug te keren in aangepast werk. Blijkt ook dit niet direct mogelijk dan is derde mogelijkheid om te zoeken naar (aangepast) ander werk (bij de eigen organisatie). De bedoeling van re-integratie in spoor 1 is dat de medewerker weer duurzaam aan het werk gaat binnen de organisatie.

Of er passend werk is binnen uw organisatie moet nauwkeurig worden onderzocht. U moet dit ook zorgvuldig onderbouwen in het re-integratiedossier. Het UWV zal bij de WIA-aanvraag namelijk beoordelen of er inderdaad geen mogelijkheden zijn voor uw medewerker. Als het UWV oordeelt dat de mogelijkheden binnen uw organisatie onvoldoende zijn onderzocht, kan een sanctie volgen. Een onderzoek naar de interne mogelijkheden kunt u daarom het beste overlaten aan een arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundig onderzoek

Onze arbeidsdeskundigen zullen in spoor 1 een arbeidsdeskundig onderzoek voor u uitvoeren om vast te stellen wat de mogelijkheden binnen uw organisatie zijn. Blijkt uit het arbeidsdeskundig onderzoek dat re-integreren in spoor 1 waarschijnlijk niet haalbaar is en dat het eigen werk niet meer passend of passend te maken is en er ook geen alternatieve functies of taken zijn die uw medewerker kan uitvoeren? Dan bent u verplicht om re-integratie in het 2e spoor op te starten.

Re-integratie spoor 2
Een spoor 2 traject moet worden opgestart zodra duidelijk is dat er geen zicht is op een structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie. Het spoor 2 traject dient uiterlijk binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) te worden opgestart. Ook tijdens spoor 2 moet u als werkgever de mogelijkheden voor terugkeer binnen uw organisatie (spoor 1) blijven onderzoeken. Over Spoor 2 leest u meer op de desbetreffende pagina.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Binnen 24 uur ontvangt u een offerteGratis offerte

In 3 stappen een duurzame terugkeer naar werk

Enroute hanteert globaal 3 stappen voor een re-integratietraject in spoor 1:

 1. Oriënteren & kennismaken
  In het intakegesprek met werkgever en medewerker, bespreken wij de situatie en de onderlinge verwachtingen. We formuleren een gezamenlijk re-integratiedoel en stemmen de begeleidingsperiode af. We inventariseren kansen en belemmeringen en bepalen de coachdoelen. Desgewenst komt onze coach/adviseur de werksituatie observeren.

 2. Coaching
  Zodra de doelen zijn vastgesteld zullen wij starten met de begeleiding van uw werknemer. Door middel van coaching ‘on the job’ wordt de medewerker begeleid naar een duurzaam resultaat. Onze trajecten zijn altijd maatwerk. Wij sluiten aan bij wat er nodig is om de medewerker zo goed mogelijk te laten re-integreren. Ook leidinggevende en eventueel collega’s worden gecoacht tijdens de re-integratie om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. De coach helpt bij het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer en is ook tussentijds beschikbaar als klankbord.

 3. Periodieke afstemming/evaluatie
  Zolang de coaching loopt zullen wij, op vooraf bepaalde momenten, de voortgang van de re-integratie bespreken in een gesprek tussen coach, werkgever en medewerker. Over deze gesprekken wordt gerapporteerd. De rapportage wordt opgenomen in het re-integratiedossier.

Veel gestelde vragen van werkgevers over re-integratie spoor 1

Heeft u een vraag? Bekijk hieronder de antwoorden op onze meest gestelde vragen of neem contact met ons op.

Waarom spoor 1 uitbesteden?

Het begeleiden van een re-integratietraject is een complexe en intensieve taak. Uitbesteden voorkomt stress en houdt de kosten binnen de perken. Een onjuiste uitvoering kan leiden tot onnodige kosten.

Wat is re-integratie in spoor 1?

Re-integratie in spoor 1 wil zeggen: alle activiteiten die gericht zijn op werkhervatting binnen uw eigen organisatie. Daarbij wordt van u verwacht dat u doet wat redelijkerwijs mogelijk is om de medewerker in passend werk te kunnen herplaatsen.

Wanneer moet ik starten met spoor 1 en hoelang moet ik dit onderzoeken?

U en uw medewerker moeten alle hervattingsmogelijkheden binnen de eigen organisatie (spoor 1) blijven onderzoeken zolang het dienstverband duurt.

Wat is het doel van re-integratie in spoor 1?

Het doel van re-integratie in spoor 1 is structurele werkhervatting in passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de medewerker. Hierbij bestaat er een voorgeschreven re-integratievolgorde, waarbij eerst de focus ligt op de mogelijkheden binnen de eigen organisatie (spoor 1). Daarna of zo nodig aanvullend wordt gezocht naar mogelijkheden buiten de eigen organisatie (spoor 2).

Wat is de juiste re-integratie volgorde in spoor 1?

De juiste re-integratievolgorde volgorde is: 1. Terugkeer in eigen werk 2. Terugkeer in aangepast eigen werk 3. Terugkeer in (aangepast) ander werk.

Wat kan ik doen als mijn medewerker niet meewerkt aan re-integratie spoor 1?

Als uw medewerker medewerking weigert, dan wordt van u verwacht dat u maatregelen treft om de medewerker tot medewerking te stimuleren. U leest uitgebreid over de stappen die u kunt zetten in ons blog ‘Wat als mijn zieke medewerker niet meewerkt aan re-integratie'

Hoe moet ik de herplaatsingsmogelijkheden in spoor 1 onderzoeken?

U moet in elk geval het volgende doen:

 1. Alle voorkomende functies op en onder het opleidingsniveau van de medewerker inventariseren.
 2. De geschiktheid van deze functies onderzoeken in het licht van de belastbaarheid van de medewerker en rekening houdend met diens bekwaamheden.

Bij het onderzoeken van de herplaatsingsmogelijkheden wordt van u verwacht dat u doet wat redelijkerwijs mogelijk is. Dit betekent dat u ook op taakniveau moet kijken of er mogelijkheden zijn en dat aanpassingen of andere voorzieningen om het werk passend te maken onderzocht moeten worden. Eveneens moet de mogelijkheid om een nieuwe functie te creëren voor uw medewerker worden onderzocht. U kunt dit ook uitbesteden middels de inzet van een arbeidsdeskundig onderzoek.

Wanneer is er volgens het UWV sprake van bevredigend re-integratie resultaat?

Een bevredigend resultaat is volgens het UWV bereikt als de medewerker passend werk doet met een structureel karakter dat zo dicht mogelijk aansluit bij diens resterende functionele mogelijkheden en oorspronkelijke beloning. Dit kan binnen de eigen organisatie zijn of buiten de organisatie. Blijkt dit ondanks een intensieve re-integratie niet mogelijk? Dan is het UWV ook tevreden als de medewerker passend werk doet met een structureel karakter met een loonwaarde van meer dan 65% van het oorspronkelijke loon.

Wanneer is Spoor 2 aan de orde?

Spoor 2 moet worden opgestart zodra duidelijk is dat er geen zicht is op een structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie. Een tweede spoortraject moet uiterlijk binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) worden gestart.

Waarom spoor 1 bij Enroute?

Het resultaat van onze aanpak is een soepel re-integratieproces met als gewenste uitkomst de duurzame terugkeer van uw werknemer.

 • U kiest bij Enroute voor een persoonlijke benadering en ondersteuning door deskundige adviseurs.
 • De snelheid en duurzaamheid van de re-integratie staan bij ons centraal.
 • Wij zorgen voor duidelijkheid en een laagdrempelig contact.
 • U benut onze kennis en jarenlange ervaring als re-integratiebureau en vergroot daarmee de kans op een geslaagde re-integratie. 

Wil je deskundige begeleiding met duurzaam resultaat bij reintegratie?

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart