Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

Werkgever Verzuim
WGAZiektewet
1 May 2023

Wat zijn de kosten bij instroom in WGA of ziektewet?

De kosten bij instroom in WGA of ziektewet voor werkgevers bestaan uit de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK). De hoogte van de premie wordt gebaseerd op het totaalbedrag dat twee jaar geleden is uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden die verbonden zijn aan de werkgever. Werkgevers blijven daarmee tot 12 jaar lang financieel verantwoordelijk voor de uitkeringslasten van werknemers die instromen in een Ziektewet- of WGA uitkering. Hierover gaat dit blog.

Kosten bij instroom in WGA of Ziektewet: premie Werkhervattingskas (WHK premie)

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK)premie die werkgevers jaarlijks ontvangen bestaat uit twee componenten:

  1. WGA-premie: als een werknemer na zijn dienstverband een WGA uitkering ontvangt, blijft de (ex-)werkgever nog (maximaal 10 jaar) financieel verantwoordelijk voor de uitkeringslasten van deze werknemer.

  2. Ziektewetpremie: door de 'wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters' (Wet BeZaVa) is de (ex-)werkgever ook financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens proeftijd, of na afloop van een tijdelijk contract.

Wat is de hoogte van de WHK premie?

De hoogte van de WHK premie is afhankelijk van de instroom van (ex-)werknemers in de Ziektewet en WGA en wordt berekend op basis van het totaalbedrag aan uitkeringen dat twee jaar geleden is uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden die verbonden zijn aan de werkgever.

Kosten voor werkgever bij instroom in Ziektewet en WGA

Per uitkeringscategorie geven we hieronder aan wat de beslissing van het UWV financieel betekent voor de werkgever.

1. Kosten bij instroom in Ziektewet

De werknemer ontvangt in de ontstaande 3 situaties een ziektewetuitkering van het UWV:

  1. De werknemer wordt binnen vier weken (28 dagen) na het einde van het dienstverband arbeidsongeschikt verklaard en had op dat moment geen baan of uitkering (nawerking ziektewet).
  2. De arbeidsovereenkomst van de werknemer is binnen 104 weken na de eerste ziektedag geëindigd (de werknemer is ziek uit dienst gegaan).
  3. De werknemer wordt ziek tijdens zijn WW-uitkering. De eerste 13 weken van ziekte ontvangt de werknemer nog een WW-uitkering, daarna wordt de WW-uitkering stopgezet en maakt de werknemer aanspraak op een ziektewetuitkering.

In de laatstgenoemde situatie is de werkgever niet aansprakelijk voor de uitkeringslast. In de eerste 2 situaties worden de kosten van de uitkering bij de (ex-)werkgever in rekening gebracht.

2. Geen kosten voor werkgever bij WGA <35%

Als het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld op minder dan 35%, ontvangt de werknemer geen WGA-uitkering. Dit betekent dat er geen kosten bij de werkgever in rekening worden gebracht.

Als de werknemer zijn contract behoudt maar binnen 5 jaar uitvalt met dezelfde klachten, kan het arbeidsongeschiktheidspercentage van de werknemer worden opgehoogd. Dit heeft consequenties voor de werkgever. Zie hiervoor punt 3 over WGA 35-80% en WGA 80-100%.

3. Kosten voor werkgever bij instroom in WGA (35-80% en 80-100%)

Als de werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt is ontvangt deze een uitkering. De kosten van de uitkering worden twee jaar later bij de werkgever in rekening gebracht. Dit kan maximaal 10 jaar duren. Als de werkgever de werknemer in dienst houdt, ontvangt hij 1 jaar premiekorting. Daarnaast wordt dan het loon bij ziekte - via de No-Riskpolis - gedurende 5 jaar door het UWV gecompenseerd tot het maximum dagloon.

4. Geen kosten voor werkgever bij instroom in IVA 80-100%

Is de werknemer 80-100% arbeidsongeschikt en ook duurzaam arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij een IVA-uitkering. De kosten van deze uitkering worden niet bij de (ex-)werkgever in rekening gebracht.

Kosten voor eigenrisicodragers WGA

In principe is het UWV verantwoordelijk voor de kosten van de uitkering en re-integratie van de werknemer. Hiervoor draagt de werkgever arbeidsongeschiktheidspremies af via de belastingdienst.

Een werkgever kan er ook voor kiezen om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Zo'n werkgever draagt volledig zelf de kosten van de WGA-uitkering en re-integratie, gedurende maximaal 10 jaar. Eigenrisicodragers betalen minder arbeidsongeschiktheidspremies wanneer een werknemer de WGA instroomt. De werkgever kan om het risico van hoge WGA-kosten te dekken een verzekering afsluiten.

Werkgevers doen er goed aan om in kaart te brengen wat het financiële risico is van een langdurig zieke werknemer. Op basis van een goed inzicht in de mogelijke kosten kan gekozen worden om wel of niet eigenrisicodrager te worden en wel of geen verzekering af te sluiten.

Meer informatie?

De (financiële) gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen groot zijn. Zoals aangegeven is in de wet geregeld dat werkgevers tot in totaal twaalf jaar lang opdraaien voor de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Heb je een zieke werknemer en wil je onnodig hoge kosten voorkomen? Neem dan contact met één van onze casemanagers om te ontdekken hoe wij je hierbij kunnen helpen. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2023 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart