Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

Werkgever Verzuim
16 november 2022

Vakantie tijdens ziekmelding. Wat zijn de regels?

Soms wil een zieke medewerker vakantiedagen opnemen. Of een medewerker wordt ziek op vakantie. Deze situaties roepen vragen op bij werkgevers en werknemers. In dit blog staan we stil bij de geldende regels in beide omstandigheden.

Ziek worden tijdens de vakantie, wat zijn de regels?

Een medewerker kan tijdens diens vakantie ziek worden. Net als bij medewerkers die geen vakantie hebben opgenomen, moet het loon over de ziektedagen worden doorbetaald. De ziektedagen tellen dus niet als vakantiedagen. Soms staan in het contract of de cao maximaal 2 ‘wachtdagen’. Over de wachtdagen hoeft geen loon te worden betaald.

Ziekmelden volgens het protocol

Een medewerker moet zich ziekmelden volgens het in de organisatie geldende protocol. Het is daarom verstandig als de werkgever in het verzuimprotocol een aantal afspraken opneemt over ziekte tijdens vakantie. In het protocol kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat medewerkers die ziek worden tijdens vakantie in het buitenland, een verklaring moeten overleggen van een buitenlandse arts.

Het is belangrijk dat het verzuimprotocol, met daarin ook de regels over ziekte tijdens de vakantie, bij alle medewerkers bekend is. Kennen de medewerkers het protocol niet? Dan kan de werkgever zich er niet op beroepen. In een ander blog stonden wij uitgebreid stil bij het verzuimprotocol. U leest dit blog hier.

Op vakantie gaan tijdens ziekte, mag dat?

Een zieke medewerker mag op vakantie gaan. Het aanvragen van vakantiedagen gaat net zoals altijd, tenzij hierover specifieke regels zijn opgenomen in het verzuimprotocol. De werkgever betaalt tijdens de vakantie 100% het loon door. Ook geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers krijgen tijdens vakantie het volledige loon. Heeft een medewerker bijvoorbeeld een paar uur passend werk gedaan in het kader van re-integratie? Dan heeft deze tijdens de vakantiedagen recht op het volledige loon.

Twijfelt de werkgever of de vakantie de re-integratie van de medewerker hindert? Dan kan deze aan de bedrijfsarts vragen om te beoordelen of een vakantie nadelig is voor het herstel. Als er volgens de bedrijfsarts geen medische belemmeringen zijn en er ook geen zwaarwegend bedrijfsbelang is, kan de werkgever de vakantie niet weigeren.

Vakantiedagen opbouwen tijdens ziekte

Zieke medewerkers blijven wettelijke vakantiedagen opbouwen, net zoals niet zieke medewerkers. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt tussen gedeeltelijk- of volledig arbeidsongeschikte medewerkers. De opbouw van wettelijke vakantiedagen wordt gebaseerd op de volledige overeengekomen arbeidsduur. Of zieke medewerkers ook extra (bovenwettelijke) vakantiedagen opbouwen hangt af van wat daarover is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, cao of het arbeidsvoorwaardenreglement.

Vervaltermijn en verjaring van wettelijke vakantiedagen bij ziekte

Wettelijke vakantiedagen moeten in principe worden opgenomen binnen zes maanden na afloop van het opbouwjaar tenzij in de cao of een schriftelijke overeenkomst een ruimere vervaltermijn is vastgelegd. Na deze termijn vervallen de vakantiedagen, ook voor zieke medewerkers. Voor een medewerker die redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig vakantie op te nemen (bijvoorbeeld door ernstige ziekte of wegens een medische behandeling) geldt een ruimere verjaringstermijn van 5 jaar. De medewerker moet kunnen aantonen dat deze niet in staat is geweest om vakantie op te nemen.

De werkgever is verplicht om de medewerker in de gelegenheid te stellen om de vakantiedagen tijdig op te nemen. De werkgever moet de medewerker op tijd en duidelijk informeren om deze te behoeden voor het vervallen van de niet opgenomen dagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen ruilen tegen ziektedagen

Een werkgever mag een medewerker vragen om bovenwettelijke vakantiedagen te ruilen tegen ziektedagen. Dit kan zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Als er geen schriftelijke afspraak is over het inruilen van vakantiedagen voor ziektedagen, dan kan de werkgever de medewerker om toestemming vragen om bovenwettelijke vakantiedagen te ruilen tegen ziektedagen. Zonder deze toestemming heeft de medewerker recht op loondoorbetaling tijdens ziekte.

Vakantie opnemen stimuleren

Werkgevers doen er goed aan om medewerkers te stimuleren om vakantiedagen goed te benutten. Medewerkers die regelmatig hun innerlijke batterij opladen tijdens opgenomen vakantiedagen, blijven veerkrachtig. Zij lopen minder risico op gezondheidsklachten door bijvoorbeeld overbelasting. Veerkrachtige medewerkers houden plezier in hun werk en verzuimen minder.

Een andere goede reden voor werkgevers om hun medewerkers te stimuleren om vakantie op te nemen, is dat medewerkers bij het einde van het dienstverband (bijv. na 104 weken van verzuim) recht hebben op de uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen. De waarde van een vakantiedag is gebaseerd op het loon dat geldt bij einde dienstverband. Het kan de werkgever dus veel geld schelen als de medewerker voor het einde van diens dienstverband de opgebouwde vakantiedagen heeft opgenomen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart