Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

Werkgever Verzuim
7 juni 2022

Wat als mijn zieke medewerker niet meewerkt aan re-integratie?

Werkgever en medewerker moeten zich samen inspannen voor re-integratie. Bij onvoldoende inspanning van de werkgever kan het UWV oordelen dat het loon een jaar langer moet worden doorbetaald. Maar wat kan de werkgever doen als de werknemer niet meewerkt? In dit blog vertel ik aan de hand van 3 stappen welke maatregelen werkgevers kunnen treffen als een zieke werknemer niet meewerkt.

De juiste stappen als de werknemer niet meewerkt aan re-integratie

Het UWV beoordeelt bij de aanvraag van de WIA-uitkering of werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingespannen voor re-integratie. Als blijkt dat de werknemer zich niet heeft gehouden aan zijn verplichtingen en dat de werkgever niet de juiste maatregelen heeft getroffen, dan kan het UWV een sanctie opleggen aan de werkgever. Dit betekent in de meeste gevallen dat de werkgever een jaar langer moet werken aan de re-integratie van de werknemer en dus het loon een jaar langer moet doorbetalen. Het belang om de medewerker op de juiste manier aan te sporen om mee te werken is dus groot. Wat de juiste maatregelen zijn, vertel ik hieronder aan de hand van 3 stappen:

Stap 1 informeren en motiveren

Als een medewerker niet of onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie dan is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om de werknemer aan te sporen dit alsnog te doen. Dit is de eerste stap. Aansporen kan op verschillende manieren. Het is daarbij goed om nog eens na te gaan of de werknemer goed geïnformeerd is over de re-integratieverplichtingen en de informatie goed begrepen heeft. Ook is het in dit stadium nuttig om als werkgever te informeren naar de motieven van de werknemer om niet mee te werken. Wederzijds begrip en het vergroten van de motivatie om mee te werken staan in dit stadium voorop. Echter, het is verstandig om nog eens uit te leggen dat de werkgever bij onvoldoende medewerking gedwongen is om gebruik te maken van een loonsanctie. Wij zien weleens dat dit door werkgevers weinig tactisch wordt gebracht waardoor werknemers gespannen en averechts reageren. Dat is niet wenselijk omdat het belemmerend werkt voor het herstel en de re-integratie. In dit stadium heeft het de voorkeur om op een vriendelijke en heldere manier te informeren en motiveren om mee te werken.

Stap 2 waarschuwen

Als stap 1 onvoldoende effect heeft is het verstandig dat de werkgever serieus nadenkt over het toepassen van een (loon)sanctie. Een loonsanctie betekent dat het loon wordt opgeschort of stopgezet. Voordat een sanctie kan worden opgelegd moet de werknemer schriftelijk gewaarschuwd worden. Waarschuwen is daarom stap 2. In de waarschuwing moet duidelijk staan wat werkgever van werknemer verwacht en welke maatregel volgt als werknemer daar niet aan voldoet. Ook in dit stadium is het wenselijk om de werknemer in de gelegenheid te stellen de situatie toe te lichten om de relatie zo goed mogelijk te houden.

Stap 3 loonsanctie

Vindt er naar aanleiding van stap 1 en 2 geen verbetering plaats dan kan de werkgever een loonsanctie opleggen. Een loonsanctie is er in twee varianten:

  1. Opschorten van het loon
  2. Stopzetten van het loon

Beide sancties zijn bedoeld als een prikkel aan de werknemer om alsnog mee te werken aan de re-integratie.

Welke loonsanctie toepassen?

Loon opschorten

Loon opschorten is het uitstellen van betaling aan de medewerker. De medewerker heeft weer recht op het loon tijdens de periode van opschorting zodra hij alsnog meewerkt aan zijn re-integratie. Volgens het burgerlijk wetboek mag de werkgever de betaling van het loon opschorten: zolang de werknemer zich niet houdt aan de schriftelijke voorschriften voor het verstrekken van inlichtingen. Dit wordt de inlichtingenplicht van de werknemer genoemd. Denk hierbij aan informatie over de verblijfplaats en de wijze waarop de werknemer bereikbaar is. De schriftelijke voorschriften kunnen via verschillende wegen op de werknemer van toepassing zijn, bijvoorbeeld via de CAO of de arbeidsovereenkomst.

Loonstop (loon staken)

Als het loon wordt stopgezet heeft de werknemer daarna geen recht meer op dat deel van het loon. Het hoeft dus ook niet te worden betaald.

Het loon mag worden gestopt als de werknemer:

  1. zijn ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt.
  2. heeft gelogen over zijn gezondheid tijdens de aanstellingskeuring.
  3. zijn genezing belemmert of vertraagt.
  4. niet de aangeboden passende arbeid verricht, zonder goede reden.
  5. weigert mee te werken aan redelijke verzoeken, voorschriften of maatregelen die gericht zijn op het kunnen verrichten van passende arbeid.
  6. weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak.
  7. zonder goede reden zijn WIA aanvraag te laat indient bij het UWV.

Als een zieke werknemer niet meewerkt zijn er dus een aantal stappen die je als werkgever kunt zetten. De uiterste prikkel om de werknemer aan te sporen om mee te werken aan re-integratie is de loonstop.

Ben je werkgever en heb je te maken met een zieke medewerker die niet of onvoldoende meewerkt aan re-integratie? Onze casemanagers kunnen helpen de juiste stappen te zetten, op de juiste manier. Neem vrijblijvend contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart