Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

27 november 2020

Re-integratie tweede spoor rechten werknemer

Tweede spoor rechten en plichten als werknemer? Wat zijn mijn rechten als werknemer bij spoor 2 re-integratie? Als je langdurig ziek bent is het de bedoeling dat je, samen met je werkgever, op zoek gaat naar passend werk. Je hebt de plicht om actief aan je herstel te werken (re-integratie 2e spoor verplichtingen) en zo snel mogelijk aan het werk te gaan maar weet je ook wat jouw rechten zijn bij ziekte en re-integratie? We zetten het graag voor je op een rij.

Het doel van re-integratie

Het doel van de re-integratie is een structurele werkhervatting in passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij je resterende functionele mogelijkheden. Dit betekent dat er een re-integratie volgorde bestaat waarbij eerst de focus gericht wordt op de mogelijkheden binnen de eigen organisatie (ofwel spoor 1) en, zo nodig aanvullend, buiten de eigen organisatie (spoor 2). Onder re-integratie in spoor 2 verstaan we alle activiteiten gericht op werkhervatting buiten de eigen organisatie.

Wanneer is Spoor 2 aan de orde?

Zodra er geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie, moet er een adequaat spoor 2 traject worden gestart om de hervattingskansen op passend werk zo veel mogelijk te vergroten. Een spoor 2 traject moet uiterlijk binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie (week 52) worden gestart. Re-integratieactiviteiten in spoor 2 kunnen na de eerstejaarsevaluatie alleen achterwege blijven als er binnen 3 maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie in eigen, aangepast of ander passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij je functionele mogelijkheden. Meer weten over spoor 2? Lees dan ook onze blog ‘Wat is re-integratie 2e spoor bij ziekte.

Lees alles over onze aanpak bij 're-integratie' en
download onze gratis flyer!

Download de gratis flyer

2e spoor rechten werknemer

Over je plichten krijg je informatie van bijvoorbeeld je werkgever en het UWV. Over je rechten wordt vaak minder gesproken. In onderstaande lijst vind je een aantal zaken waarop je als zieke werknemer recht hebt.

  • loondoorbetaling van tenminste 70% per jaar gedurende twee jaar;
  • begeleiding bij terugkeer naar werk;
  • aangepast werk dat past bij je ervaring en bij de beperkingen die zijn ontstaan;
  • een second opinion van een andere bedrijfsarts over je gezondheidstoestand;
  • een deskundigenoordeel door het UWV als je het niet met je werkgever eens bent over de re-integratiemogelijkheden;
  • ontslagbescherming: tijdens de eerste 2 jaar ziekte mag de werkgever je niet ontslaan zomaar ontslaan;
  • recht op inzage, correctie en verzet met betrekking tot dossiervorming en persoonsgegevens;
  • Een ontslagvergoeding (onder bepaalde voorwaarden ontslagvergoeding 2e spoor bij ziekte, lees hier verder);
  • De wettelijk bepaalde vakantiedagen.

In jouw CAO staan misschien nog meer rechten. In de meeste CAO’s staat bijvoorbeeld dat een zieke werknemer 170% van het loon over 2 jaar betaald krijgt. Vaak is dit in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 70%. Lees je CAO goed door als je te maken krijgt met ziekte en re-integratie.

Bovenstaande lijst geeft je rechten als zieke werknemer in hoofdlijnen weer. Je belangrijkste re-integratie 2e spoor verplichtingen zijn: je inspannen voor herstel en actief meewerken aan het re-integratie proces. Deze tweede spoor verplichtingen  gelden zodra er sprake is van langdurige ziekte, dus al voordat het spoor 2 wordt opgestart.

Elke situatie is echter anders. Ik raad je daarom aan om je tijdens ziekte en re-integratie te laten bijstaan door een re-integratiespecialist of arbeidsdeskundige. 

Meer weten over tweede spoor rechten?

Wil je meer weten over tweede spoor rechten en plichten? Of over de hulp die je kunt krijgen bij ons loopbaanadvies- en re-integratiebureau? Neem dan contact met mij op!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2023 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart