Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

Werkgever Verzuim
6 mei 2023

Wat betekent vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plussers voor u?

Sinds 1 oktober 2022 geldt de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. De maatregel loopt waarschijnlijk tot eind 2024. Om u duidelijkheid te geven hebben wij de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Wat is de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers?

De vereenvoudigde claimbeoordeling maakt dat 60-plussers sinds 1 oktober 2022 niet meer beoordeeld hoeven te worden door een verzekeringsarts. De WIA-beoordeling wordt overgelaten aan de arbeidsdeskundige (die niet-medisch onderlegd is). De aanvragen worden zoveel mogelijk behandeld op basis van schriftelijke informatie, zoals het re-integratieverslag (RIV). Werkgever en werknemer moeten hiermee wel instemmen, anders wordt het reguliere proces gevolgd.

De vereenvoudigde claimbeoordeling is een maatregel in verband met de achterstanden waarmee UWV kampt bij de sociaal-medische beoordelingen. Zie ook de website van UWV over de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag voor 60-plussers.

Voor wie geldt de vereenvoudigde WIA-beoordeling?

De maatregel geldt voor alle werknemers die op of na 1 oktober 2022 en vóór 1 januari 2024 einde wachttijd (EWT) bereiken en op dat moment 60 jaar of ouder zijn. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers met werkgevers, ex-werkgevers die eigenrisicodrager zijn, cliënten zonder werkgever (zogeheten ‘vangnetters’), vrijwillig verzekerden en laatst Nederlands verzekerden (werkzaam in en uitgevallen in Nederland) die tijdens de ziekteperiode van 104 weken naar het buitenland zijn verhuisd.

Welke datum telt: einde wachttijd (EWT) of ingang recht?

De objectieve EWT-datum telt. Dit betekent dat de werknemer 60 jaar of ouder moet zijn op of na 1 oktober 2022 en voor 1 januari 2024.

Bij een verlenging van het tijdvak, vrijwillig of verplicht door een loonsanctie, geldt ook steeds dat de werknemer op de (oorspronkelijke) EWT-datum 60 moet zijn. Als de werknemer op die datum nog geen 60 is maar dit wel wordt gedurende de verlengde looptijd, valt de werknemer niet binnen de doelgroep.

Blijft de toetsing van het re-integratieverslag (RIV) wel gelden?

Jazeker! De RIV-toets van UWV blijft ongewijzigd voor de 60-plusgroep. De verwachting is dat UWV strikter gaat toezien op de naleving van alle inspanningen. Werkgevers moeten hun dossier daarom goed op orde hebben. Er kan een loonsanctie worden opgelegd als er onvoldoende naar ander werk is gezocht, conform de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Omdat uit de praktijk blijkt dat werkhervatting vaak achterwege blijft en kansen gering zijn bij deze doelgroep vindt UWV het belangrijk dat de werkgever alles gedaan heeft aan re-integratie. Als een werknemer en werkgever niet akkoord gaan met dit toetsingsoordeel vindt alsnog de reguliere volledige beoordeling plaats met de verzekeringsarts.

Hoe wordt omgegaan met mensen die in de doelgroep vallen en al een aanvraag hebben gedaan?

Alle aanvragen van mensen die binnen de doelgroep vallen, ook als zij al een beoordeling hebben gekregen, worden volgens de 60-plusmaatregel beoordeeld.

Wat gebeurt er als iemand uit de doelgroep vraagt om herbeoordeling?

Bij aanvraag van een herbeoordeling volgt het reguliere proces waarbij er een volledige sociaal-medische beoordeling wordt gedaan. Die kan leiden tot: een verhoging (IVA), een bestendiging van de huidige indeling (WGA 80-100) of een verlaging (35-80 of <35).

Kan het UWV een herbeoordeling initieren?

Een herbeoordeling wordt vanuit UWV geïnitieerd als verwacht wordt dat iemand volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is (IVA). Ook bij marginale mogelijkheden is het mogelijk dat de verzekeringsarts de duurzaamheid toetst. Als per einde wachttijd al sprake was van IVA, maar deze nog niet is toegekend, wordt de IVA uitkering met terugwerkende kracht maximaal 52 weken toegekend.

Wanneer vindt de maatregel toch op de reguliere wijze plaats?

Als op het actueel oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst staat dat er sprake is van Geen Benutbare Mogelijkheden (GMB) wordt het re-integratieverslag volgens het reguliere proces voorgelegd aan de verzekeringsarts voor toetsing IVA. Ook als de arbeidsdeskundige constateert dat er sprake is van ‘marginale mogelijkheden’ vindt afstemming met de verzekeringsarts plaats.

De verzekeringsarts zal de WIA-aanvraag toetsen om vast te stellen of er mogelijkheden zijn tot arbeidsparticipatie. Als de beperkingen duurzaam zijn en er geen mogelijkheden zijn, kan een IVA worden toegekend. Zijn de beperkingen volgens de verzekeringsarts niet duurzaam? Dan volgt een administratieve toekenning (WGA 80-100) volgens de 60-plusmaatregel.

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van een vereenvoudigde beoordeling?

Zijn de beperkingen niet duurzaam? Dan volgt een administratieve beoordeling volgens de 60-plusmaatregel door de arbeidsdeskundige. Als het re-integratieverslag akkoord wordt bevonden zijn er nog drie mogelijkheden:

  1. Bij verdienmogelijkheid hoger dan 65% van het ‘maatmanloon’ voor arbeidsongeschiktheid, wordt op basis van een praktische schatting de WIA-aanvraag afgewezen.
  2. Bij verdienmogelijkheid lager dan 65% valt een werknemer onder de maatregel en ontvangt een uitkering. Eventuele verdiensten worden in mindering gebracht op de uitkering.
  3. Bij verdienmogelijkheid lager dan 80-100% wordt de uitkering automatisch toegekend.

Wat betekent dit voor de premie die de werkgever betaalt?

Deze maatregel wordt gefinancierd vanuit het Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) en komt niet ten laste van de werkgever. Een werkgever die eigenrisicodrager is blijft wel verantwoordelijk voor de re-integratie.

Meer weten over de werkgeversrol bij WIA?

Als u meer wilt weten over de rol van de werkgever bij de WIA-aanvraag lees dan dit blog hierover: 'De rol van de werkgever bij de WIA-aanvraag'.

NB: Deze blog is puur bedoeld als informatiebron en dient niet beschouwd te worden als een persoonlijk advies. Wij verzoeken u vriendelijk om ons hiervoor ook niet te benaderen. Bij (arbeidsjuridische) vragen raden wij u aan om contact op te nemen met een arbeidsjurist. Enroute BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik of de (nadelige) gevolgen van de toepassing van de informatie in dit document.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart