Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wil je hier meer over weten? Neem contact met hem op.

Werkgever Verzuim
26 November 2022

Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter kent een strakke tijdsplanning van twee jaar met verplichte stappen die gevolgd moeten worden. In dit blog nemen we de stappen door zodat u precies ziet wat u wanneer moet doen als uw werknemer ziek is.

Stap 1: De eerste ziektedag

Is een medewerker ziek? Dan moet hij of zij zichzelf ziekmelden bij de juiste persoon. Vaak is dit een leidinggevende of iemand van de HR-afdeling binnen het bedrijf. In veel gevallen staat dit beschreven in het ziekteverzuimprotocol. Het ziekteverzuimprotocol is een verplicht onderdeel van ziekteverzuimbeleid. In dit protocol staan de stappen die werknemer en werkgever verplicht moeten doorlopen als een werknemer ziek is. In een ander blog stonden wij uitgebreid stil bij het verzuimprotocol. U leest dit blog hier.

Stap 2: Probleemanalyse (week 6)

Als de medewerker bijna 6 weken ziek is, dan stelt de arbodienst of bedrijfsarts een zogenoemde probleemanalyse op. Hierin wordt benoemd wat de medewerker wel en niet kan doen. Bovendien wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen.

Stap 3: Plan van aanpak (week 8)

Na 8 weken (dus uiterlijk 2 weken na de probleemanalyse) stelt u als werkgever samen met de medewerker een plan van aanpak op. Hierin worden de afspraken over activiteiten van het herstel en de werkhervatting van de medewerker beschreven. Ook de doelstelling wordt hierbij vastgesteld.

Om ervoor te zorgen dat iedereen de afspraken nakomt, wijst de werkgever iemand aan die de re-integratie volgt. Dit is de casemanager. De casemanager kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar bijvoorbeeld ook de leidinggevende.

Stap 4: Melding bij UWV (week 42)

Is de medewerker in week 42 nog niet aan het werk? Dan geeft u als werkgever het verzuim door aan het UWV.

Stap 5: Evaluatie jaar 1 (week 52)

Werkgever en werknemer blikken na 1 jaar verzuim terug op de re-integratie activiteiten. Is de gestelde re-integratieroute juist of moet deze worden bijgesteld? Bij de evaluatie dient ook beoordeeld te worden of de verdere re-integratie gericht moet worden op werkhervatting bij de eigen werkgever (spoor 1) of bij een andere werkgever (spoor 2). UWV herinnert zowel de werkgever als de werknemer aan de eerstejaarsevaluatie.

Een onderzoek naar de interne mogelijkheden (spoor 1) kunt u het beste overlaten aan een arbeidsdeskundige (lees hier onze blog Wat doet een arbeidsdeskundige?). Een arbeidsdeskundige voert een arbeidsdeskundig onderzoek voor uit om vast te stellen wat de mogelijkheden binnen de eigen organisatie zijn. Blijkt uit het arbeidsdeskundig onderzoek dat re-integreren in spoor 1 waarschijnlijk niet haalbaar is en dat het eigen werk niet meer passend of passend te maken is en er ook geen alternatieve functies of taken zijn die uw medewerker kan uitvoeren? Dan bent u verplicht om re-integratie in het 2e spoor op te starten.

Stap 6: WIA-aanvraag (week 87)

Hebben de inspanningen nog niet geleid tot een terugkeer naar het werk? Dan moet de medewerker een WIA-aanvraag indienen bij het UWV (uiterlijk in week 91). Hierbij wordt ook om het re-integratieverslag (RIV) gevraagd. Het UWV beoordeelt hierbij het re-integratieverslag waar de werkgever verantwoording voor draagt. Verder volgt een WIA-keuring.

Uw taak als werkgever is belangrijk bij de WIA-aanvraag. Het UWV toetst namelijk bij de aanvraag of u en uw werknemer voldoende hebben gedaan aan de re-integratie. Meer hierover leest u in de blogs 'De rol van de werkgever bij de WIA-aanvraag'.

Stap 7: Eindevaluatie (week 91)

In week 91 moet het formulier Eindevaluatie ingevuld worden door zowel werkgever als werknemer. Hierin wordt de voortgang en status van de re-integratie weergegeven.

Stap 8: Re-integratiedossier en -verslag

Werkgever en werknemer zijn verantwoordelijk voor de opbouw van een re-integratiedossier. Hierin worden alle inspanningen benoemd die ervoor zullen zorgen dat de terugkeer naar werk mogelijk wordt. Bovendien houdt de bedrijfsarts de medische gegevens bij van de medewerker. Deze twee dossiers zijn de basis voor het re-integratieverslag (RIV).

Op basis van het re-integratieverslag (een samenvatting van het re-integratiedossier) beoordeelt het UWV aan het eind van het re-integratietraject of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht.

Stap 9: Beoordeling UWV

Na 104 weken ziekte zorgt het UWV voor een WIA-uitkering mits de werknemer tenminste 35% arbeidsongeschikt is. Hoe het arbeidsongeschiksheidspercentage wordt berekend leest u in dit blog.

Meer weten? We helpen u graag verder

Wilt u meer weten over de stappen binnen de Wet Verbetering Poortwachter of wenst u de hulp van één van onze specialisten? Laat het ons weten! 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2023 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart